Blog Single

20 Şub

OHAL kapsamında işçi çıkarılması yasak mıdır?

Olağanüstü Hal durumu 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile düzenlenmiş olup anılan yasanın 9. maddesi ile “tabi afet ve tehlikeli salgın hastalık” nedeni ile ilan edilen OHAL durumunda alınabilecek tedbirlere yer verilmiştir. Aynı yasanın 11. maddesi ile de “Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması” nedeni ile ilan edilen OHAL kapsamında alınabilecek ek tedbirler yönünden düzenleme yapılmıştır.
Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Anılan madde hükümlerinde de durumun niteliğine ve mahiyetine göre OHAL kapsamında alınabilecek tedbirler tahdidi olarak sayılmış ve Bakanlar Kurulunun düzenleme yetki ve sınırları düzenlenmiştir.
Yasanın 11. maddesinin (n) bendi ile, “İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,” tedbirine yer verilmiş ve madde ile genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak bu tedbirin de alınabileceği düzenlenmiştir.
Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere bazı hallerde işçi çıkarma tedbir olarak izne bağlanabilmekte ya da olağanüstü hal süresince ertelenebilmektedir. Ancak aşağıda yazılı hallerde izin ya da erteleme söz konusu olmamaktadır.
İşçinin istifa etmesi,
4857 sayılı İş Kanununun 24 ve 25.i maddelerinin II. Fıkrasında yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı haller ve I. Fıkrasında yer alan sağlık sebepleri nedeniyle işten ayrılmak / işten çıkarmak, İşçinin emeklilik nedeniyle ayrılmak istemesi, Belirli süreli bir iş sözleşmesinin süresinin bitmesi nedeniyle işten ayrılmak / işten çıkarmak,
Anılan haller dışında kalan herhangi bir nedenle iş akdinin sona erdirilmesinin izin ya da ertelemeye tabi tutulması tedbirinin alınması 2395 sayılı yasanın 11/(n) maddesi uyarınca mümkündür. Bu durumda yukarıda sayılan hallerde izin ya da erteleme dikkate alınmadan işlem yapılabilecek ancak bu haller dışında ise OHAL kapsamında alınan tedbir uyarınca iş akdinin sonlanması için izin alınması ya da iş akdinin sonlanmasının ertelenmesi gerekecektir.
Ancak bugün itibari ile OHAL kapsamında iş ilişkilerini etkileyecek nitelikte herhangi bir tedbir kararı alınmamıştır. Bakanlar Kurulu tarafından bu yönde herhangi bir tedbir kararı alınmaması nedeni ile 4857 sayılı İş Kanununa bağlı iş ilişkilerinin sonlanması OHAL öncesi olduğu gibi yasal düzenlemelere tabidir.

Benzer Yazılar

Yorum Yapın