Asgari İşçilik

ASGARİ İŞÇİLİK NEDİR?

Asgari İşçilik

Kayıtdışı istihdamla mücadele için SGK’nın başvurduğu yöntemlerden birisi de asgari işçilik uygulamasıdır. Bu yöntemle birlikte işyerlerinde, SGK’ya bildirilmesi gereken prim tutarlarının bildirilip bildirilmediğinin hesaplaması yapılarak, prim farkı çıkması halinde SGK tarafından fark talep edilir. Asgari işçilik uygulamaları bir çok esasa dayanmaktadır.

İstanbul Audit olarak, gerekli deneyime, uzmanlığa sahip çalışanlarımız ile asgari işçilik hesaplaması gerektiren işyerlerinizi, firmanız adına takip eder ve yasal yükümlülükleriniz doğrultusunda çözümler sunma adına, danışmanlık ve eğitim hizmetini sizlere sunuyoruz…

Asgari İşçilik Hesabı Nasıl Yapılır?

Asgari işçilik uygulaması kısaca; işveren tarafından kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamıdır. Bu;

  1. İhaleli işlerde istihkak bedeline,
  2. Özel bina inşaat işlerinde ise yaklaşık maliyet bedeline uygulanan işçilik oranlarına göre hesaplanan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına tekabül eder.

Eğer kuruma bildirilen sigorta primini esas alan kazanç tutarı, yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan işçilik tutarından yüksek ise işverenin yeterli işçilik (işverenin yanından çalıştırdığı bütün sigortalıları bildirmiş olduğu) bildirdiği kabul edilir. Asgari işçilik bir manada varsayıma dayanır.

Asgari İşçilik Uygulaması Nedir?

Asgari işçilik uygulaması öncelikle dosya memurları tarafından işveren dosyasında bir ön inceleme yapılmasıdır. Daha sonra bu ön inceleme neticesinde değerlendirilen işveren işlemleri dosyasının sigorta müfettişlerince incelemesine gerek olup olmadığının belirlenmesini sağlayan bir işlemdir.

Buna göre, hem inşaat işleri hem de ihale konusu işler için iş bitimi sonrası dosya memuru tarafından dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kurumca belirlenen bir seviyenin üzerinde işçilik bildiriminde bulunulduğunu tespit edilmiş ise işverenlere ilişiksizlik belgesini hemen verilir ve işyeri dosyasını tasfiye edilir.

Kurumca belirlenmiş bir seviyenin altında bildirimde bulunan işverenler için ise, barajın altına düşülmesi sebebinin sigortasız işçi çalıştırılması mı yoksa kurumdan prim kaçırılması mı olup olmadığının incelenmesi için dosya, sigorta müfettişlerine incelenmeleri için sevk edilir.

SGK yönetim kurulu kararı neticesinde, firmanın kurumun belirlediği asgari işçilik oranı seviyesinin altında bildirimde bulunulduğu tespit edilmesi durumunda fark işçilik tutarı denetim yapılmaksızın kuruma ödenmek suretiyle ilişiksizlik belgesi verilme imkânı sunulabilir.

Asgari İşçilik Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde asgari işçilik incelemeleri SGK Müdürlükleri tarafından 2 şekilde yapılır.

  1. İhale yolu ve emanet suretiyle yapılan işler için geçici kabulünün eksiksiz yapıldığı tarih sonrasında ve işverene ödenmesi gereken istihkak tutarı toplamı (malzeme fiyat farkı, akreditif bedeli dâhil, KDV hariç) hesaplanır. İşin türüne göre belirlenen asgari işçilik oranın %25 eksiği uygulanarak inceleme yapılır.
  2. Özel bina inşaatlarında, (gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan) inşaatın sınıf ve grubuna göre her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmekte olan inşaat birim maliyetleri, inşaatın ruhsatnamesinde belirtilen miktarda, ruhsatnamesinin olmaması durumunda ise SGK müdürlüğü tarafından belirlenen yüzölçümünün birim maliyetlerle çarpımıyla bulunan tutara asgari işçilik oranının %25 eksiğinin uygulanmasıyla yapılır.

Bina Maliyeti = Yüzölçümü x Birim Maliyet Bedeli

Asgari İşçilik Tespit Şekilleri Nelerdir?

Asgari işçilik tespiti 3 şekilde yapılır.

  1. Sosyal Güvenlik Kurumu ünitelerinde yapılan asgari işçilik tespiti,
  2. Meslek Mensuplarının (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler / SMMM ve Yeminli Malî Müşavirler / YMM) raporlarıyla yapılan asgari işçilik tespiti,
  3. Sigorta müfettişlerinin incelemesi ile yapılan asgari işçilik tespiti.

Yukarıda belirtilen asgari işçilik tespit şekillerinden Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinin incelemesi ve Meslek Mensuplarının (SMMM ve YMM) raporlarıyla tespit her zaman yapılamamaktadır. Bu nedenle asgari işçilik tespitine mutlaka müfettiş incelemesi yapılması gerekmektedir.

Daha falza bilgi almak veya SGK teşvik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Danışmanlık tecrübeli ekip gerektirir. Yılların tecrübesi ile devlet destek, devlet teşvik, sgk teşvik danışmanlığı, kosgeb destek ve daha bir çok alanda hizmetinizdeyiz.

Uygulanacak Asgari İşçilik Oranının Belirlenmesi

İhaleli iş birden fazla hususu kapsar ise ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi gerekir. Bu durumda, işverenin yazılı talebi de dikkate alınarak yapılan işlerin en büyüğüne göre asgari işçilik oranı hesaplaması yapılır.

Yapılan işin asgari işçilik oranı; herhangi bir tebliğde belirlenmemiş veya bulunamıyor ise işverenin yazılı başvurusu neticesinde asgari işçilik tespit komisyonu tarafından belirlenir.

İstanbul Audit, konusunda deneyimli kadrosu ile başta asgari işçilik hesabı olmak üzere bugüne kadar birçok hizmeti sunmuş kurumsal bir şirkettir. Yatırımlarınıza yön verecek birçok sayıda hizmeti şirketimizin deneyim ve desteklerinden istifade ederek almanız için bize istanbulaudit.com.tr’den ulaşabilirsiniz.