SGK Teşvik ve Danışmanlık

1- 5510 Sayılı Kanundan Kaynaklanan, Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

5510 Sayılı Kanun 81 (ı) Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin (%11) beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları:

Aylık prim ve hizmet belgesinin S.G.K.’ya yasal süresinde verilmesi ve ödenmesi,

İş yerine ilişkin prim borcu, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası bulunmaması veya borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirme düzenli olarak ödeniyor olması,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması

2- Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi

5510 Sayılı Kanun 81 (i) Özel sektör işverenleri, yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen ya da geçici olarak gönderilen sigortalıları için ödenecek genel sağlık sigortası işveren hissesinin (%7,5) beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden faydalanılabilmektedir.

Teşvikten yararlanma şartları:

Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,

İş yerine ilişkin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması.

3- İlave 6 Puanlık İndirim

Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde 5 puanlık indirimden yararlanan özel sektör işverenleri, 4/5/6 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden ilave 6 puanlık indirimden yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları:

İşyerinin Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,

İşverenin Türkiye geneli prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması,

e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması

4- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

5510 Sayılı Kanun. Ek 2. madde Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenleri, söz konusu kararlarda belirtilen sürede, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları;

Teşvik belgesi alınmış olması,

Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (Gemi yatırımları hariç),

Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,

İşverenin Türkiye geneli prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,

Yasal ödeme süresi geçmiş vergi borcunun bulunmaması,

e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması

5- Genç ve Kadın İstihdam İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan 6111 Sayılı Kanun İle Gelen Teşvik

Özel sektör işverenleri, 31/12/2020 tarihine kadar işe aldıkları her bir sigortalı için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarında teşvikten yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

18 yaşından büyük olması,

İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;

Özel sektör işverenlerine ait olması,

Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

İş yerine ilişkin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

Teşvik süresi:

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*,

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*

29 yaşından büyük erkeklerden;

Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay*

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay

4/1-a kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını bitirenler için 12 ay

*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir.

6- Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki

Aynı il sınırları içinde 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri, korumalı işyerleri, kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran veya yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran işyerleri, çalıştırdıkları engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilmektedir.

Teşvikten yararlanma şartları;

Engelli sigortalı çalıştırılması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin ödenmiş olması

7- 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Teşvik

-Teknoloji merkezi işletmeleri,

-Ar-Ge merkezleri,

-Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler,

-Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,

-Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,

-Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler,

-4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler, 31/12/2023 tarihine kadar çalıştırdıkları Ar-Ge personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı tutarında teşvikten yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları;

Aylık prim  ve  hizmet  belgelerinin yasal süresinde Kurumumuza verilmesi,

Teşvik kapsamında bildirilecek sigortalının Ar-Ge personeli ve Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla destek personeli olması ile 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan olması,

İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,

Başvuru şartı: 2008/85 sayılı Genelgede belirtilen belgelerin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

8- 5225 Sayılı Kanun Kapsamında Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki

Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ alan ve kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler fiilen çalıştırdıkları sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i tutarında teşvikten yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları:

Kurumlar vergisi mükellefi olmak,

Kültür yatırım veya girişim belgesi sahibi olmak,

İşverenin Türkiye geneli prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilmesi

Başvuru şartı: “Kültür Yatırım” veya “Kültür Girişim” belgelerinin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

9- 4447 Sayılı Kanun 50. Madde Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik

İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalıları işe alan özel sektör işverenleri, kalan işsizlik ödeneği süresince, bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi oranının %1’i, uzun vadeli sigorta kolu prim oranının, genel sağlık sigortası prim oranının sigortalı ve işveren payının tamamı kadar teşvikten yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları:

Sigortalı açısından:

1/10/2009 ya da sonraki bir tarihte işe alınması,

İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,

İşyeri açısından:

Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyeri olması,

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi

10- 4447 Sayılı Kanun Geçici 15. Madde Kapsamında İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik

Teşvikten yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,

23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

İşyeri yönünden;

Özel sektör işverenine ait olması,

Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,

İş yerine ilişkin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması,

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

Teşvik süresi:

Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle,

1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,

Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;

30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 36 ay süreyle,

1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle,

söz konusu destekten yararlanılır.

11- 3294 Sayılı Kanunun Ek 5. Madde Kapsamında Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

Özel sektör işverenleri tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26/4/2016 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalıların prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı tutarında söz konusu destekten yararlanılır.

Teşvikten yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak,

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında olmak,

26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak,

İşyeri yönünden;

Özel sektör işverenlerine ait olması,

Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

İşyerinin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

Başvuru şartı: İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-SGK kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr/e-SGK sisteminden giriş yapılmak suretiyle erişilen İşveren/İşveren İşlemleri ekranlarında yer alan yer “Sosyal Yardım Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılmaktadır.

12- 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Madde Kapsamında Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından istihdamı halinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren sigorta ve işsizlik sigortası primin tamamı tutarında beş yıl süreyle söz konusu teşvikten yararlanılabilir.

Teşvikten yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru

olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olmak,

19/02/2014 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak,

İşyeri yönünden;

Özel sektör işverenlerine ait olması,

Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

Başvuru şartı: Şartları sağlayan sigortalılar için www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek tanımlama işlemi yapılaması mümkün bulunmaktadır.

13- 7103 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni Nesil Teşviki

Özel sektör işverenleri tarafından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihlerinde işe aldığı sigortalılar için, işyerinin Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bilişim veya imalat sektöründe faaliyet göstermesi halinde brüt asgari ücreti geçmemek üzere sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı tutarında, 12/18 ay süreyle bu destekten yararlanılabilmektedir.

Teşvikten yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

İşe giriş tarihinden önceki üç ayda 5510/4-a,b,c kapsamında 10 günden fazla Kuruma bildirilmemiş olması(isteğe bağlı sigortalılık hariç)

İşveren yönünden;

Özel sektör işvereni olması,

 Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

İş yerine ilişkin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması.

Başvuru şartı: Şartları sağlayan sigortalılar için www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek tanımlama işlemi yapılaması mümkün bulunmaktadır.

14- 4447 Sayılı Kanunun Ek 4. Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınması hükme bağlanmıştır.

Anılan madde hükmünün uygulamasına yönelik 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile uygulamaya ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Teşvikten yararlanma şartları:

İşyerinin 6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,

İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,

Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi,

İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012  tarihli  ve  28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması gerekmektedir.

15- 7252 Sayılı Kanun Kapsamında Normalleşme Teşviki

Teşvikten yararlanma şartları:

− 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,

− 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

– Özel sektör işyeri olması,

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

16- 5510 Sayılı Kanun Ek 14. Madde Kapsamında Teşviklerden Yasaklama Uygulaması

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle;

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde,

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde,

3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde,

yer alan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

17- Potansiyel Teşvik Sorgulama

Potansiyel teşvik sorgulama menüsü ile özel sektör işverenlerince istihdamı sağlanacak sigortalının henüz işe alınmasından önce işyeri ve sigortalı yönünden aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının analizinin yapılması hedeflenmiştir. Bu program ile işe giriş bildirgesi verilmemiş kişiler için sorgulama yapılacağından, işyeri ve sigortalı yönünden aranan şartlar sorgulama işlemi yapılan tarihe göre değerlendirilmektedir.

Sorgulama Kapsamındaki Teşvikler;

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 26 nci maddesinde yer alan teşvik ve desteklerdir.

Uygulamaya sgk.gov.tr web sitesi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişim sağlanmaktadır.

İstanbul Audit olarak, şirketinizin ekonomik değerini artırmak, maksimum düzeyde teşviklerden yararlanabilmek için gerekli olan deneyimi, uzmanlığı ve gelişmiş finansal raporlama sistemlerini içeren danışmanlık ve eğitim hizmetini sizlere sunuyoruz…

SGK Teşvik ve danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncel Teşvikleri, Güncel Mevzuatlarda bulabilirsiniz.