Blog Single

23 Ara

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2022 PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

Bu programın amacı; İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılmasıdır.

 • Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 12 ay
 • Proje Son Başvuru Tarihi: 11.01.2023
 • Destek Üst Limiti: 1.500.000,00 TL
 • Proje Destek Oranı: %85
 • Personel giderleri için destek oranı %100 olarak belirlenmiştir.

Başvuru Şartları:

 • Ana faaliyet nace kodunun imalat sanayi sektöründe yer alması
 • 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verilerinin onaylı olması.
 • Proje bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşmaması
 • KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarılı tamamlanmayan ya da sonlandırılan işletmeler, proje bitiş veya sonlandırma kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle başvuru yapamazlar.
 • KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarılı tamamlanan işletmeler proje süresinin bitiş tarihinden itibaren 1 yıl süreyle başvuru yapamazlar.

Proje Konuları:
İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından “rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konularından birini içeren proje sunulması gerekmektedir.

 • Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi
 • Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması
 • Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması
 • Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi

Destek Kalemleri:

• Personel Giderleri: (Üst Limit 200.000,00 TL) Hibe
Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 2 yeni personel istihdam edilmesi şartı ile geri ödemesiz destek verilecektir. Yeni personelin en az 2 yıllık üniversite mezunu olması gerekmektedir.

• Makine-Teçhizat Giderleri: (Üst Limit 1.500.000,00 TL) Geri Ödemeli
Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla alınacak makine ve teçhizatlara destek verilecektir.
Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması gerekmektedir.

•Yazılım Giderleri: (Üst Limit 300.000,00 TL) Geri Ödemeli
Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yazılım lisans veya buluttan kullanım giderleri ile yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık giderleri destek kapsamındadır.

• Hizmet Alım Giderleri: (Üst Limit 200.000,00 TL) Geri Ödemeli
Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, mevzuatta belirtilen kişi veya kurumlardan alınacak olan aşağıdaki hizmet giderleri destek kapsamındadır.

 • Danışmanlık giderleri,
 • Eğitim giderleri,
 • Test ve Analiz giderleri
 • Belgelendirme giderleri

Diğer Hususlar:

 • Projeye en az iki destek kalemi için başvuru yapılmalıdır.
 • Destek ödeme aşamasında geri ödemeli destekler için destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere dörder aylık dönemde altı eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.
 • Destek ödeme talepleri dört ayda bir yapılmaktadır.
 • Yukarıda sayılan giderler, KDV hariç olarak desteklenir.
 • Proje kapsamında; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 • Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme talebinde bulunulabilecektir.

Detaylı bilgi için: 0541 242 34 57 ile irtibata geçebilirsiniz.


2022-01 / İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME SÜRECİNE
KATKI SAĞLAYABİLECEK YERLİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRİCİSİ
KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ

Destek Üst Limiti 2 Milyon TL

Kapsam

Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek”tir.

Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan

 • ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme,
 • kullanım alanını genişletme,
 • farklı teknolojilere entegrasyon,
 • sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler

yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri
Proje Başvuru Tarihleri: 13 Aralık 2022 – 11 Ocak 2023

Başvuru Koşulları

 • Hedef Sektör : NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde
 • faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:
 • 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • 30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
 • 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 • 61 Telekomünikasyon
 • 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

Başvuru aşamasında, proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2021 yılında net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir. Mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili iş paketi içermeyen ve daha önce geliştirilmiş ürün / yazılımların sadece ticarileştirilmesiyle (tanıtım – pazarlama – satış) ilgili faaliyetler içeren proje sunulacak olması durumunda; proje konusu ürün / yazılımın çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde veya ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre içinde kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılmış olması şarttır. Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2021 yılı net satış hasılatını geçemez.

Uygun Proje Konusu

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Proje Süresi Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 900.000 TL
Geri ödemeli 1.100.000 TL
Toplam 2.000.000 TL
Uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme yapılabilecektir.

Desteklenecek Proje Gider Grupları

Personel Giderleri: 900 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz
En fazla 6 mevcut veya yeni personel desteklenebilir.
Makine-Teçhizat Giderleri : 1.100.000 TL’ye kadar geri ödemeli
Yazılım Giderleri : 400.000 TL’ye kadar geri ödemeli
Hizmet Alım Giderleri : 400.000 TL’ye kadar geri ödemeli

 • Eğitim giderleri
 • Test ve analiz giderleri
 • Belgelendirme giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Tanıtım giderleri
 • Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
 • Fuar giderleri

Destek Oranı

Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin tamamı Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.) Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda, (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

Detaylı bilgi için: 0541 242 34 57 ile irtibata geçebilirsiniz.


 

2022 – 02 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI : İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN ÜRETİM VE İLİŞKİLİ İŞ SÜREÇLERİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMA DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI

Destek Üst Limiti 2 Milyon TL

Kapsam

 • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle iş birliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak amaçlanmaktadır.
 • İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.
 • İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır.
 • İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması halinde işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması esastır.
 • Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır.

Proje Başvuru Tarihleri: 13 Aralık 2022 – 11 Ocak 2023

Başvuru Koşulları

 • Hedef Sektör: Ana faaliyet kodu NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde yer alan işletmeler başvurabilecektir.
 • 2021 yılı KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir.

Proje bütçesi özel sınırı: Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2021 yılı net satış hasılatını
geçemez.

Uygun Proje Konusu

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Proje Süresi Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 400.000 TL
Geri ödemeli 1.600.000 TL
Toplam 2.000.000 TL

Uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme yapılabilecektir.

Desteklenecek Proje Gider Grupları

Personel Giderleri: Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir. 400.000 TL’ye kadar geri ödemesiz.
Makine-Teçhizat Giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine/teçhizatların yeni olması şartı aranır. 1.200.000 TL’ye kadar geri ödemeli
Yazılım Giderleri: 600.000 TL’ye kadar geri ödemeli
Hizmet Alım Giderleri : 400.000 TL’ye kadar geri ödemeli

 • Eğitim giderleri
 • Test ve analiz giderleri
 • Belgelendirme giderleri
 • Danışmanlık giderleri

Destek Oranı

 • Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin tamamı Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.)
 • Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda, (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

Detaylı bilgi için: 0541 242 34 57 ile irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla…

 

Benzer Yazılar

Yorum Yapın